نمرات کارشناسی ارشد

نمرات درس سمينار

نمرات درس  شبكه پیشرفته

نمرات درس مدارهاي واسط

نمرات درس شبكه هاي مخابراتي

نمرات درس مدارهاي مجتمع خطي پيشرفته