نمرات دکتری

 

نمرات درس امنيت شبكه

نمرات درس مدارهاي واسطه از 20 نمره

 

نمرات درس شبكه هاي مخابراتي

 

نمرات درس مدارهاي مجتمع خطي پيشرفته  از 14نمره

960285421

0.75
950467156 12.00
960004698 10.00
960286031 06.50
950326261 08.50